Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

20 februari 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera StyrelseAkademien till en vän eller kollega? 

 • Kritiker (275 personer) 21,2%

 • Passiva (470 personer) 36,2%

 • Ambassadörer (553 personer) 42,6%

   
 NPS: 21,4%
 (2018 18, 2%) 

 

Medlemsenkätens resultat: StyrelseAkademien ses som kompetenshöjare

Grupp människor på styrelsemöte

Årets medlemsenkät besvarades av 1 298 personer, ett hundratal fler än förra året. 2018 års undersökning visade på fyra viktiga huvudområden för medlemmarna: Kunskap, Nätverk och kontakter, Uppdrag samt Stöd och trygghet. Hur har då StyrelseAkademien levererat  på dessa punkter under 2019?

Kunskap
På frågan hur väl man tycker att StyrelseAkademien hjälper till att utveckla kompetensen som styrelseledamot svarar cirka 68 procent att de instämmer helt eller delvis i påståendet.

Den andra frågan inom området gällde hur väl medlemmarna tycker att föreningen hjälper dem att hålla sig à jour med nya och aktuella frågor som rör styrelsearbete. Drygt 71 procent svarar att det stämmer helt eller delvis.

Medlemmarna gav dessutom mer än 200 förslag på områden som de vill ha mer kunskap om, till exempel:

 • Ny teknik (digitalisering)
 • Ansvarsfrågor
 • Arvodering
 • Checklistor och mallar
 • Hur man får styrelseuppdrag
 • Repetitionskurser
 • Goda exempel/praxis
 • Erfa-grupper

 

Nätverk och kontakter
Här ställdes frågor om hur väl medlemmarna tycker att StyrelseAkademien hjälper till att knyta nya kontakter och träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter. Det visade sig att de som är mest nöjda är de som i dag inte har något uppdrag, medan de som har fler än fem uppdrag var något mindre nöjda när det gällde att knyta nya kontakter. Däremot var båda dessa grupper lika nöjda med möjligheten att få hjälp att träffa andra för att utbyta tankar och erfarenheter.

Här kom också många tips och förslag på aktiviteter för att öka nätverkandet:

 • Matchmaking­event
 • Diskussionsforum i mindre grupper med aktuella ämnen
 • Önskemål om större spridning (fler orter)
 • Välkomna nya medlemmar till alla aktiviteter
 • Studiebesök hos olika företag
 • Fler event/möten

 

Uppdrag
Medlemmarna svarade på hur väl de tycker att Styrelse­ Akademien hjälper till att få både det första uppdraget och sedan fler eller andra styrelseuppdrag. En annan fråga gällde hur man får hjälp att hitta styrelseledamöter till bolag som man är engagerad i.

Här finns en del att jobba vidare med och det kom in många tips och kommentarer om hur StyrelseAkademien kan ta frågorna vidare. 

Några tips för att skapa möjlighet till uppdrag:

 • Speed­dating och matchmaking
 • Tips om hur man får sitt första styrelseuppdrag
 • Utveckla koncept med skuggstyrelser
 • Fler samarbeten med olika aktörer
 • Pool med ”rookies” som får prova på, eller bli, adjungerade ledamöter

 

Stöd och trygghet
Gäller hur väl StyrelseAkademien ger svar på frågor som rör styrelsearbetet och i vilken mån den ger stöd att driva frågor som är relevanta för styrelsearbete.

De medlemmar som ännu inte har några uppdrag är mest nöjda med StyrelseAkademien när det gäller att få svar på frågor, medan de som har fem uppdrag eller fler är de som är mest nöjda när det gäller stödet i frågor som är viktiga i styrelsearbetet.

Några viktiga frågor att driva enligt de svarande:

 • Ersättningsfrågor
 • Framtidsfrågor
 • Styrelseansvaret
 • Effekter av ett professionellt styrelsearbete
 • Mångfald i styrelser

 

Är du nöjd med medlemsenkäten, Kristina Jarring Lilja?

Porträtt på kvinna

Kristina Jarring Lilja, ordförande i StyrelseAkademien Skåne, är en av initiativtagarna till medlemsenkäten. Här kommenterar hon resultatet.

Varför valde ni NPS-formen för enkäten?
–NPS står för Net Promoter Score, och fördelen är att det bara ställs en enda fråga: Skulle du rekommendera StyrelseAkademien till en vän eller kollega? Sedan har vi fyllt på med följdfrågor. I år steg NPS för StyrelseAkademien från 18 förra året till 21, vilket är positivt. Det var också en hög andel som svarade på enkäten, 18 procent av alla medlemmar. Totalt fick vi in 1 298 svar mot 1 071 förra året.

 Hur räknar man ut NPS-resultatet?
–De som svarar gör det på en skala från 1 till 10. Alla som svarar från 0 till 6 på skalan ger minuspoäng. Det är de missnöjda. Endast svaren 9 och 10, som anger ambassadörer, ger pluspoäng – övriga svar ger 0. Det innebär att en NPS­-undersökning mycket väl kan hamna på minustal. I vårt fall har NPS hamnat på 21. Det är glädjande att hela 43 procent av våra medlemmar kan tänka sig att rekommendera organisationen till andra.

Vad är viktigast för medlemmarna?
Det viktigaste är att medlemmarna får kunskap, i andra hand vill de ha bra nätverk och på tredje plats vill de ha styrelseuppdrag genom oss. Det är intressant, för vi trodde att uppdrag skulle väga tyngre. Samtidigt vet vi att de flesta uppdrag kommer genom nätverk, och där har vi alltså lyckats att vara tydliga mot våra medlemmar – de förväntar sig inte att automatiskt få uppdrag genom oss.

Inom vilka områden har StyrelseAkademien lyckats bäst med att leverera?
– Medlemmarna är nöjda med den kunskap och kompetens som organisationen förmedlar, dessutom anses vi duktiga på att hålla medlemmarna à jour med aktuella frågor. Det är inte bara utbildningarna som ger kompetens, utan det får medlemmarna löpande genom event och liknande. Vi har blivit bättre på att verkligen koppla dessa till styrelserelaterade frågor och inte låtit oss lockas att gå in på andra samhällsfrågor, hur viktiga de än är. Numera är vi vad vi heter, helt enkelt.

Vad mer är medlemmarna nöjda med?
De anser att vårt nätverk är inkluderande, vilket betyder att vi är bra på att ta hand om nya medlemmar. Vi uppfattas som ett aktivt och generöst nätverk. Vårt opinionsarbete kring arvodesfrågan är uppskattat.

Vilka tips och råd från medlemmarna har ni hittat bland enkätsvaren?
–De vill ha mer praktiska övningar, exempelvis skuggstyrelser och matchmaking­event. Det tar vi med oss. Andra förslag, som vi också tycker är bra, är mindre event där frågor kan bollas och fler verkliga fall kan diskuteras. Man måste hela tiden ha praktiken med sig.

Vad är du mest stolt över?
Att så många har lagt tid på att skriva fritext i samband med enkäten. Det tyder på engagemang. Och att många som beskriver oss i ett ord använder ord som professionell och kompetent.

Hur kommer ni i Skåne att jobba framöver?
Vi arbetar nationellt för att segmentera målgrupperna med särskilda aktiviteter för ägare, styrelseledamöter och ordförande. Det ger mer erfarenhetsutbyte. I Skåne kommer vi att arrangera Ägarledardagen i mars tillsammans med våra strategiska partner. Vi räknar med att 150 ägarledda bolag, med en omsättning på 25–250 miljoner kronor, deltar. Många jobbar med startups och scaleups, medan SME inte får lika mycket uppmärksamhet. Vi kopplar Ägarledardagen till StyrelseAkademiens vision ”en extern ledamot i alla bolag”. 

 

Text: Mikaela Wollin och Ingrid Kindahl |Foto: Stefan Tell

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2020)

Nationella partners: