Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

28 mars 2022

Förening

Islossning i arvodesfrågan

arvodering
Stora framsteg i en av Styrelseakademiens viktigaste opinionsfrågor, den om styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera sina arvoden. Fyra riksdagspartier ställer sig nu bakom vårt krav om en lagändring.  

Sedan beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen kom i juni 2017 har StyrelseAkademien arbetat målmedvetet och strukturerat med att försöka få till stånd en lagändring. Domstolsbeslutet ändrade dåvarande praxis och tvingade styrelseledamöter att ta betalt för sitt arbete i form av lön. Därmed försvann eller försvårades en rad möjligheter, som att teckna försäkringar för sjukdom och pensionering eller göra avdrag för kostnader för kontor, utbildning mm.

De senaste 20 åren har styrelsearbete radikalt ändrat karaktär och krav. Från att ha varit ett hedersuppdrag för äldre män, har styrelsearbete blivit ett yrke vars utövare spelar en allt större roll när det gäller tillväxt och utveckling för näringsliv, men även samhället i stort. Yrket utövas numera ofta av yngre personer som till stor del arbetar i små och medelstora företag, varav en ökande andel är kvinnor. Med sitt strategiska tänkande, sin erfarenhet och sin kompetens, är styrelsekollektivets arbete en viktig anledning till ett framgångsrikt svenskt näringsliv och att Sveriges välstånd ökar.

Under många år godkände Skatteverket att styrelseledamöter fick fakturera företagen för sina uppdrag. Den ordningen gav styrelseledamöter ett balanserat oberoende gentemot sina uppdragsgivare, vilket i sin tur garanterade en självständighet och tydlig rollfördelning. Som löntagare kan dagens ledamöter inte hålla detta sunda avstånd till sina uppdragsgivare.

Efter att ett antal så kallade förhandsbesked fick ett negativt utfall började vi ett mer aktivt påverkansarbete för att få till stånd en lagändring. Vi anlitade rådgivare och tillsatte en arbetsgrupp med olika kompetenser och ansvar. Arbetsgruppen från StyrelseAkademien består av Svante Forsberg, ordförande Sverige, Kristina Jarring Lilja, ordförande Skåne, Christer Nilsson, ordförande Stockholm och Ulrika Spåls, vd StyrelseAkademien Sverige.

Tillsammans har vi bearbetat politiker, träffat ordförande och vice ordförande i Riksdagens skatteutskott, haft enskilda samtal med riksdagsledamöter från sex av åtta partier i Riksdagen, hållit möten med Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Vi har också haft en kontinuerlig och fruktbar dialog med Günther Mårder, vd för Företagarna tillika ledamot i Styrelseakademien Stockholm. Vi har tagit hjälp av en skattejurist och en politisk rådgivare. Vi har också haft ett mycket fruktbart samarbete med en branschkollega med stor erfarenhet av riksdagsarbete. Tillsammans med Svenskt Näringsliv har vi tagit fram ett gemensamt förslag till ny lagtext och vi har hjälpt riksdagsledamöter med förslag till motioner.

Vårt strukturerade arbete har gett resultat. Vid en omröstning i Skatteutskottet nyligen röstade fyra partier – M, L, KD och C – för den lagändring vi föreslår. Nästa steg blir att på ett pedagogiskt sätt övertyga fler partier. Vi tror att detta är möjligt om hela StyrelseAkademien hjälps åt.

Vad händer nu?
Arbetsgruppen kommer att ha förnyade kontakter med riksdagspolitiker inom framför allt S och SD.

Ytterligare faktainsamling sätts i gång. En ny enkät kommer inom kort att skickas ut till dig som är medlem i Styrelseakademien, som uppföljning till den som genomfördes för några år sedan. Syftet är att ta reda på hur domen i Högsta Förvaltningsdomstolen 2017 har påverkat rekryteringen av styrelseledamöter. Resultatet av enkäten kommer att presenteras och vi kommer att ha ett arbetsmöte i en större grupp för att planera för efterföljande aktiviteter i mitten av maj. Förhoppningsvis kan vi få in vår fråga i några av partiernas näringspolitiska program och/eller valmanifest.

Därefter kommer vi att behöva hjälp av alla medlemmar, inte minst med tanke på att det är valår. Vi hoppas att du vill argumentera för frågan hos dina lokala politiker. Vi kommer ta fram en gemensam argumentation så vårt arbete blir synkroniserat.

Till sist: För bara ett år sedan hade arvodesfrågan mycket låg prioritet hos politikerna. Men på den här korta tiden har vi åstadkommit mer än väntat. Om man ska jämföra med att bestiga Mount Everest, har vi nu inte bara lämnat baslägret – vi har kommit en bra bit upp på berget och etablerat ett höghöjdsläger. Vi anar toppen som vi kommer att bestiga.

Vänliga hälsningar,
Svante Forsberg, ordförande StyrelseAkademien Sverige
Ulrika Spåls, vd StyrelseAkademien Sverige

Nationella partners: